No Comments
Source: Petchabun Cable 20190225
Source: Petchabun Cable 20190225
Source: Petchabun Cable 20190225

via Petchabun Cable, 25 Feb 2019: The article is in Thai, but pretty alarming. An oil company is holding public consultations to conduct oil drilling 100m (!!) away from the main stupa of Si Thep Historical Park. Any kind of drilling in that area is likely to hit archaeological remains, and more importantly that’s probably going to negatively affect any hopes of listing Si Thep as a World Heritage site. Public consultations are currently being held in the area until 27 Feb.

ดร.วารินทร์ ชลหาญ รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอโครงการทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประเด็นหนึ่งที่มีการนำเสนอ จนเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วคือการนำอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากข้อมูล หลุมผลิต STN-2 มีระยะห่างจาก เจดีย์บริวาร มหาสถูปเขาคลังนอกเพียง 125 เมตรและห่างจากมหาสถูปเขาคลังนอกเพียง 200 – 300 เมตร เมื่อปรับสภาพพื้นที่แล้วก็จะเหลือระยะห่างระหว่างบ่อน้ำมัน และ โบราณสถานศรีเทพ ไม่เกิน 50 – 100 เมตร หากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานสามารถดำเนินการในบริเวณดังกล่าว หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เกรงจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ และขอความมั่นใจจากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะไม่กระทบต่อการขึ้นทะเบียนและประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลกตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ข้อมูลว่าทางกรมฯ ยังไม่มีข้อมูลว่าคณะกรรมการมรดกโลกมีเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก ขณะนี้กำลังทำหนังสือสอบถามไปยังกรมศิลปากร ระหว่างนี้เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็แสดงความเห็นเป็นห่วงต่อเรื่องดังกล่าว

Source: กรมเชื้อเพลิง ตอบไม่ชัด เจาะบ่อน้ำมันห่างโบราณสถานศรีเทพ 100 เมตร กระทบขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่ ? – phetchabuncable.com

Found this site useful? Show support by Buying Me a Coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.