Stone basins discovered in Lao PDR

No Comments
Stone basins(?) found in Champasak province. Source: Lao Daily, 20190606
Stone basins(?) found in Champasak province. Source: Lao Daily, 20190606
Stone basins(?) found in Champasak province. Source: Lao Daily, 20190606

via Lao Daily, 06 June 2019: Discovery of stone basins/structures in Champasak province. Article is in Lao.

ແລະ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2019 ພະແນກ ຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທອງທຽວແຂວງຈໍາປາສັກ, ສົມທົບກັບຫອງການມໍລະດົກໂລກ, ນັກຄົ້ນຄວາຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໂພນທອງ, ຫອງການ ຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທອງທຽວເມືອງ ແລະ ຫອງການສັບພະຍາກອນ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເມືອງ ໄດລົງ ສໍາຫຼວດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຕັດຫີນ ບູຮານ ຢູທີບານໂນນສະຫວາດ, ເມືອງໂພນທອງ ພອມທັງກໍານົດເຂດພື້ນທີ່ມໍລະດົກ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຈາກການບຸກລຸກ ແລະ ຖືກທໍາລາຍ.

Source: ກໍານົດພື້ນທີ່ມໍລະດົກໃໝ “ແຫຼ່ງຕັດຫິນບູຮານ” ແຂວງຈໍາປາສັກ | Lao Daily 06 June 2019

Categories: Laos

Tags: